Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze zdjęcie rusztowania.
Możecie pokazać jakieś ciekawe miejsce nietypowe konstrukcje lub realizacje.
Nie akceptujemy kolaży zdjęć ani przeróbek w Photoshopie i innych programach tego typu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wysłać na adres poczty e-mail bmrpolska@gmail.com maksymalnie trzy zdjęcia rusztowania, pamiętając aby wielkość pojedynczej fotografii nie przekroczyła 5 MB.

https://www.facebook.com/events/164987097539858/

 

 

REGULAMIN KONKURSU
[pobierz]

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs na najciekawsze zdjęcie rusztowania” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu są firma JURGO Sp. z o.o. oraz CSB WM ZDZ w Olsztynie, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs trwa od 01.03. do 15.05.2018 r.
 4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trakcji II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018, 8 czerwca 2018 roku w Olsztynie przy ul. Lubelskiej 33C, w godz. 8-16:30.

§2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
  a) przesłanie zdjęcia konkursowego na adres bmrpolska@gmail.com lub w wiadomości prywatnej na FB – BMR Olsztyn. Można zgłaszać maksymalnie 3 zdjęcia własnego autorstwa do dnia 15.05.2018 r. włącznie.
  b) zgłoszone zdjęcie musi być opisane w następujący sposób: Tytuł, miejsce gdzie było zrobione, krótki opis co przedstawia (2-4 zdania).
  c) na zgłoszenia czekamy od 01.03.2018 r. do 15.05.2018 r.
 3. Ogłoszenie zwycięzcy konkursu nastąpi 8 czerwca 2018 r podczas wydarzenia „II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018”.
 4. Zgłoszenie zdjęcia konkursowego jest jednoznaczne z potwierdzeniem chęci uczestnictwa w konkursie oraz potwierdzeniem znajomości warunków niniejszego regulaminu konkursu.
 5. Zgłoszone zdjęcie musi być dobrej jakości, umożliwiającej wykonanie odbitki w wymiarze 20×30. W przypadku zdjęć złej jakości Organizator ma prawo nie dopuścić zdjęcia do konkursu.

§3

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, nr telefonu. Po ogłoszeniu wyników konkursu, gdy zwycięzca nie może osobiści odebrać nagrody Organizator przekaże nagrodę na wskazany adres.
 2. Z chwilą doręczenia odbitki fotografii (pracy konkursowej) Organizatorowi, Organizator nabywa uzyskuje licencję niewyłączną upoważniającą Organizatora do nieodpłatnego korzystania z majątkowych praw autorskich do pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji:
  a) wykorzystania na stronie internetowej organizatora,
  b) wystawienia odbitki fotografii w ramach wystawy pokonkursowej,
  c) umieszczenia reprodukcji fotografii w katalogu prezentującym prace konkursowe, który będzie sprzedawany przez organizatora.
 3. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych oraz wykorzystywania i przetwarzania zdjęć nagrań filmowych z jego udziałem w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością BMR 2018 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2002 r. NR 101 poz.926 ze zm.).

§4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym momencie. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.bmrmistrzostwa.pl.