II MISTRZOSTWA W BEZPIECZNYM MONTAŻU RUSZTOWAŃ BMR 2018

 

Termin: 8 czerwca 2018 roku

Miejsce: Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ w Olsztynie,

ul. Lubelska 33C, województwo Warmińsko – Mazurskie

 

REGULAMIN MISTRZOSTW

 

I. POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE:

1.  Regulamin dotyczy Wydarzenia jakim są:

II Mistrzostwa w Bezpiecznym Montażu Rusztowań BMR 2018

określane w niniejszym Regulaminie jako: Wydarzenie, Mistrzostwa bądź BMR 2018.
1.1.  Regulamin opublikowany jest wyłącznie na stronie internetowej www.bmrmistrzostwa.pl.
1.2.  Korespondencja prowadzona może być e-mailowo na adres: bmrmistrzostwa@gmail.com oraz listownie na adres korespondencyjny jednego z Organizatorów firmę: JURGO Sp. z o.o., ul. Marii Zientary-Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn.
2.  Organizatorami Wydarzenia są:
2.1.  firma rusztowaniowa: Jurgo Sp. z o.o., ul. Marii Zientary-Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn
kontakt: Robert Jurkiewicz tel. 501 288 265.
oraz
2.2.  ośrodek szkoleniowy: Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ, ul. Lubelska 33C, 10-041 Olsztyn,
kontakt: Bogusław Tański tel. 605 044 217.
zwanymi w dalszej części niniejszego Regulaminu – Organizatorem.
3.  Dyrektorem Wydarzenia jest Robert Jurkiewicz, zwany dalej – Dyrektorem Mistrzostw
4.  
Patronat honorowy nad Wydarzeniem obieli:
4.1.  Główny Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Pan Wiesław Łyszczek, ul. Barska 28/30, 02-315 Warszawa.
4.2.  Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Pan Andrzej Ziółkowski, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa.
4.3.  Dyrektor Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego Pan prof. Zbigniew Starczewski, ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa.
4.4.  Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pan prof. Ryszard J. Górecki, ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn.
5.  Wydarzenie odbędzie się w dniu 08 czerwca 2018 (piątek), w godzinach 8.00 – 16.30 na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ w Olsztynie, przy ul. Lubelskiej 33C.
6.  Program Wydarzenia zostanie umieszczony na stronie www.bmrmistrzostwa.pl do dnia 31.03.2018 r. i może być aktualizowany do dnia 08.06.2018 r. włącznie.
7.  CEL WYDARZENIA
7.1.  Propagowanie bezpiecznej pracy na wysokości z wykorzystaniem sprzętu.
7.2.  Propagowanie trudnego i odpowiedzialnego zawodu montera rusztowań budowlano – montażowych metalowych oraz uhonorowanie jego ciężkiej i niebezpiecznej pracy.
7.3.  Propagowanie, nauczanie, przepisów i zasad BHP w pracach na wysokości w tym na rusztowaniu, w posługiwaniu się urządzeniami mechanicznymi i narzędziami stosowanymi na rusztowaniu.
7.4.  Pokazywanie dobrych praktyk, przeciwdziałanie złym nawykom i sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu zdrowia i życia.
7.5.  Edukacja i kształtowanie świadomości w zakresie bezpiecznej pracy wśród młodzieży szkół zawodowych, średnich, technicznych i wyższych oraz w środowisku zawodowym pracowników budowlanych, kierowników, inspektorów i pracodawców.
7.6.  Wymiana doświadczeń oraz budowa pozytywnych relacji między ekipami montażowymi z całej Polski.
7.7.  Zaprezentowanie jak najszerszej i największej gamy różnych typów i rodzajów rusztowań występujących w Polsce oraz urządzeń i narzędzi stosowanych przy rusztowaniach w jednym czasie i jednym miejscu.
7.8.  Prezentacja standardów bezpieczeństwa występujących przy pracach na wysokości z pomocą rusztowań.
7.9.  Zaprezentowanie urządzeń i narzędzi służących do pracy na rusztowaniu.
7.10.  Prezentacja nowości, nowinek technicznych związanych z montażem i demontażem rusztowań.
8.  ZASADY ORGANIZACJI MISTRZOSTW
8.1. ZASADY UDZIAŁU ZAWODNIKÓW W MISTRZOSTWACH
8.1.1.  W Mistrzostwach, w części dotyczącej rywalizacji drużyn (montażystów rusztowań), zwanej w dalszej części Regulaminu – Zawodami, zaś uczestnicy – Zawodnikami, może wziąć udział maksymalnie 40 drużyn.
8.1.2.  Udział w Zawodach, Zawodnik zgłasza rejestrując się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.bmrmistrzostwa.pl w zakładce pt. Zgłoszenia – Formularz zgłoszenia drużyny, w terminie od 20.01.2018 r. do 30.04.2018 r.
8.1.3.  O zgłoszeniu decyduje kolejność złożenia formularza.
8.1.4.  Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia ostatnich zgłoszeń z województwa, z którego jest ich najwięcej w momencie, gdy ilość miejsc zostanie wykorzystana, a zgłosi się drużyna z województwa, z którego nie ma jeszcze zawodników. Organizator może uzupełnić max. do 3 drużyn z danego województwa, kosztem wykreślenia drużyn z województwa, z którego wpłynęło więcej niż 3 zgłoszenia.
8.1.5.  Zawodnicy zarejestrowani na stronie internetowej Mistrzostw www.bmrmistrzostwa.pl otrzymają potwierdzenie rejestracji w formie mailowej w czasie 48 godzin od rejestracji.
8.1.6.  Jeśli zarejestrowany Zawodnik nie otrzyma potwierdzenia zgodnie z zasadami przyjętymi w pkt. 8.1.5. bardzo prosimy o kontakt z Dyrektorem Mistrzostw panem Robertem Jurkiewiczem tel. 501 288 265 lub mailowo biuro@jurgo.olsztyn.pl.
8.1.7. W zawodach mogą wziąć udział osoby, które:
a) najpóźniej w dniu Mistrzostw mają ukończone 18 lat,
b) posiadają uprawnienia montażysty rusztowań budowlano – montażowych metalowych, wydane przez IMBiGS z Warszawy lub innych instytucji honorowanych przez IMBiGS w Warszawie,
c) posiadają aktualne badania lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 metrów, obejmujące dzień Mistrzostw, tj. 08.06.2018 r.
d) posiadają własne ubranie robocze i obuwie do pracy na rusztowaniu,
8.1.8.  Udział w Mistrzostwach jako Zawodnik jest płatny. Opłata wpisowa wynosi 150 zł brutto za 3-osobową drużynę i płatna jest w terminie 5 dni roboczych licząc od dnia otrzymania informacji zwrotnej od Organizatora Mistrzostw.
8.1.9.  Opłata, o których mowa w pkt. 8.1.8. winna być dokonana przelewem na konto bankowe jednego z Organizatorów Mistrzostw, którym jest firma Jurgo Sp. z o.o. ul. M. Zientary Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn NIP 7393868873, nr konta bankowego 65114020170000430209163603 w terminie 5 dni roboczych, od czasu otrzymanego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 8.1.8.
8.1.10.  W przypadku nie uiszczenia opłaty w wymaganym terminie 5 dni roboczych od otrzymania potwierdzenia, od Organizatora Mistrzostw, rejestracja Zawodnika zostaje anulowana.
8.2.  WYPOSAŻENIE W SPRZĘT ZAWODNIKÓW MISTRZOSTW
8.2.1.  Organizator Mistrzostw zapewnia Zawodnikom certyfikowany sprzęt do pracy na wysokości w postaci: szelek, linek (szt. 2 z zatrzaśnikami), kasku, okularów, rękawic, kamizelki ostrzegawczej.
8.2.2.  Organizator Mistrzostw zapewnia Zawodnikom niezbędne narzędzia służące do wykonania prawidłowego montażu i demontażu rusztowań w postaci: kluczy monterskich (fi 19 i fi 22 tzw. raczy i płaski), metrówki, młotka, wiertarki udarowej z przedłużaczem długości max. 40 metrów lub wiertarki udarowej akumulatorowej.
8.2.3.  Organizator Mistrzostw zapewnia niezbędne elementy rusztowania służące do wykonania konkurencji praktycznych oraz teoretycznej.
8.2.4.  Zawodnik we własnym zakresie jest wyposażony w: obuwie ochronne z wzmocnionymi noskami oraz w odzież roboczą.
8.3.  KONKURENCJE MISTRZOSTW BMR 2018
8.3.1.  Mistrzostwa Bezpiecznego Montażu Rusztowań składają się z części:
8.3.1.1.  Teoretycznej w formie testu składającego się z 20 pytań z zakresu wiedzy o rusztowaniach oraz zasad i przepisów BHP. Drużyna udziela odpowiedzi na pytania (jeden test na zespół) w czasie nie dłuższym niż 30 min.
8.3.1.2.  Praktycznej złożonej z dwóch zadań:
I. montażu i demontażu rusztowania typowego (np. ramowego) z wykonaniem siatki konstrukcyjnej kotwień.
Rodzaj rusztowania i ściana do zabudowy zostaną przedstawione w dniu zawodów. Zawodnicy wykonują montaż konstrukcji rusztowania, według wykonanego przez siebie szkicu na podstawie otrzymanych niezbędnych danych do jej wykonania lub gotowego szkicu otrzymanego od Organizatora, lub szkicu wymagającego uzupełnienia, a następnie dokonują demontażu zbudowanego rusztowania. Konstrukcja może być wzbogacona o montaż dodatkowych elementów, urządzeń.
II. montażu i demontażu rusztowania nietypowego (np. modułowego) wg otrzymanego projektu.
Rodzaj rusztowania i miejsce montażu zostaną przedstawione w dniu zawodów. Zawodnicy wykonują montaż konstrukcji rusztowania, na podstawie otrzymanego od Organizatora szkicu lub szkicu wymagającego uzupełnienia przez Zawodników, a następnie dokonują demontażu zbudowanego rusztowania. Konstrukcja rusztowania może być wzbogacona o montaż dodatkowych elementów.
8.3.2.  Mistrzostwa odbywają się w turach. W jednej turze bierze udział jednocześnie 8 drużyn, drużyna składa się z trzech Zawodników. Każda następna tura rozpoczyna się po opuszczeniu stanowisk przez poprzednie drużyny wg ustalonego przez Organizatora harmonogramu.
8.3.3.  Organizator zastrzega sobie zmianę konkurencji, najpóźniej w dniu Mistrzostw z przyczyn od niego nie zależnych
np. złe warunki atmosferyczne i inne.
8.3.4.  Mistrzostwa odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych, lecz przy złych warunkach atmosferycznych zostaną przeniesione do pomieszczeń zamkniętych CSB i odpowiednio do nich zostaną dostosowane.
8.3.5.  Zawodnicy są zobowiązani zarejestrować się w Punkcie Informacyjnym przed godz. 8.00 i przedstawić oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie:
a) dowodu tożsamości ze zdjęciem i datą urodzenia,
b) dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu montera rusztowań,
c) aktualne badania lekarskie upoważniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów,
8.4.6.  Każdy Zawodnik z drużyny zobowiązany jest przed przystąpieniem do zawodów, do podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia, starcie z własnej woli, znajomości Regulaminu oraz zgodzie na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych. Nie ma możliwości podpisania oświadczenia w imieniu innej osoby. Nie podpisanie oświadczenia dyskwalifikuje Zawodnika z uczestnictwa w Mistrzostwach.
8.4.7.  Podczas rejestracji Zawodników w Punkcie Informacyjnym, każdy Zawodnik otrzyma pakiet startowy, w którego skład wchodzą gadżety związane z Wydarzeniem oraz kupon na posiłek do jednorazowego wykorzystania w punkcie cateringowym.
8.4.8.  Organizator zastrzega sobie zmianę Regulaminu Mistrzostw, najpóźniej do 7 czerwca 2018 roku włącznie.
8.5.  OCENA I PRZYZNAWANIE PUNKTÓW ZAWODNIKOM MISTRZOSTW
8.5.1.  Część teoretyczna:
Polega na podaniu prawidłowej odpowiedzi w teście składającym się z 20 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź przyznany jest 1 pkt., punkty są sumowane. Drużyna na rozwiązanie ma max. 30 minut i łącznie może zdobyć 20 pkt.
8.5.2. Część praktyczna:
Ocenie podlegać będzie wykonany/uzupełniony szkic, zachowanie zasad BHP podczas wykonywania montażu i demontażu rusztowania, umiejętność pracy w zespole, organizacja pracy, sposób i poprawność montażu i demontażu rusztowań oraz dodatkowych elementów i urządzeń na rusztowaniu, porządek w strefie niebezpiecznej. Kryterium oceny nie będzie czas, jednak na wykonanie każdej konstrukcji przeznaczone jest max. 30 minut. Po jego przekroczeniu drużyna kończy konkurencję.
8.5.3.  Za każdą poprawnie wykonaną konstrukcje drużyna może zdobyć max. po 50 pkt., łącznie 100 pkt. Zaś za każdy błąd podczas montażu i demontażu zawodnikom odejmowane są pkt.
8.5.4.  Końcowa ilość zdobytych punktów jest sumą punktów uzyskanych w części teoretycznej i praktycznej. Drużyna może uzyskać łącznie max. 120 pkt.
8.5.5.  Na końcowy wynik drużyny pracuje, każdy zawodnik w drużynie.
8.5.6.  Ilość zdobytych punktów będzie decydować o zajętym miejscu w klasyfikacji ogólnej Zawodów.
8.5.7.  Organizator dopuszcza udział w Zawodach drużyn mieszanych – damsko-męskich pod warunkiem spełnienia wymogów niniejszego regulaminu przez każdego zawodnika z osobna.
8.5.8.  Sędziami Mistrzostw są wykwalifikowani i uprawnieni instruktorzy zawodu montera rusztowań budowlano-montażowych metalowych z IMBiGS oraz inspektorzy bhp PIP.
8.5.9.  Zespół sędziowski składa się z dwóch osób: z instruktora nauki zawodu i inspektora pracy.
8.5.10.  Każde stanowisko konkursowe, sędziowane będzie przez zespół sędziowski oznacza to, że ogółem na 8 stanowiskach będzie 8 zespołów sędziowskich.
8.5.11.  Sytuacje sporne i wątpliwe podczas przyznawania pkt, oraz w przypadku złożenia skargi, zażalenia lub zastrzeżenia przez drużynę rozstrzygać będzie trzy osobowa Komisja Rewizyjna, wyłoniona z sędziów: jednego instruktora zawodów, jednego inspektora bhp i jednego Organizatora lub osobę wyznaczoną przez Organizatora.
8.5.12.  Zwycięzcą zostaje drużyna z największą ilością punktów. W przypadku drużyn z taką samą ilością pkt, dotyczy wyłącznie miejsc 1-3, drużyny startują w dogrywce. Dogrywka ma postać quizu, Komisja Rewizyjna zadaje pytania, drużyna która pierwsza popełni dwa błędy, przegrywa.
9.  ZASADY UDZIAŁU WYSTAWCÓW W WYDARZENIU
9.1.  Zapraszamy firmy z branży rusztowaniowej, budowlanej, BHP zwanych WYSTAWCA, do prezentowania swojej oferty w formie stoisk, ekspozycji, reklam. Podczas Wydarzenia powinna być prezentowana oferta zgodna z zakresem tematycznym Mistrzostw. Wystawca, za zgodą Organizatora, może zostać uprawniony do prezentowania oferty odbiegającej od zakresu tematycznego Mistrzostw.
9.2.  ZGŁOSZENIE I WARUNKI UDZIAŁU WYSTAWCY W WYDARZENIU
9.2.1.  Udział w Wydarzeniu Wystawca zgłasza rejestrując się za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.bmrmistrzostwa.pl w zakładce pt. ZGŁOSZENIA –Formularz zgłoszenia wystawcy w terminie od 10.01.2018 r.
do 15.05.2018 r. Organizator może skrócić lub wydłużyć okres rejestracji.
9.2.2.  Organizator potwierdza drogą mailową rejestrację i przyjęcie zgłoszenia udziału Wystawcy w Wydarzeniu w czasie 48 godz. od zarejestrowania się Wystawcy.
9.2.3.  Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia Wystawcy w wydarzeniu bez podania przyczyny, przy czym ma obowiązek powiadomić Wystawcę drogą mailową w terminie 5 dni roboczych od zarejestrowania się Wystawcy.
9.3.  ZAMÓWIENIE I WARUNKI NAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ
9.3.1.  Wystawca może zgłosić Organizatorowi Mistrzostw następujące zapotrzebowania:
a) podłączenie do sieci elektrycznej o mocy max. 230 Watt, które jest wliczone w cenę opłaty uczestnictwa w Wydarzeniu i wynajmu stoiska,
b) wynajęcie namiotu, za dodatkową opłatą, o której mowa w pkt. 9.4.6.
9.3.2.  Wystawca może wystąpić do Organizatora Wydarzenia z prośbą o niestandardowe udogodnienia np. dodatkowe wyposażenie stoiska np. stoły, krzesła, odrębnego zasilania lub zmiany mocy energii elektrycznej.
9.3.3.  Zgłoszenie niestandardowych udogodnień należy uwzględnić w formularzu rejestracyjnym w rubryce „Inne potrzeby”. W wypadku zgłoszenia zapotrzebowania po rejestracji należy głosić je w formie pisemnej drogą mailową do Dyrektora Mistrzostw na adres mailowy bmrmistrzostwa@gmail.pl pod rygorem nieważności. Ustalenia dotyczące niestandardowych udogodnień podlegają indywidualnym uzgodnieniom z Organizatorem a ich realizacja jest uzależniona od warunków techniczno – logistycznych Organizatora. Niestandardowe udogodnienia mogą podlegać dodatkowym opłatom.
9.3.4.  Przydział i lokalizacja powierzchni wystawienniczej pod stoisko należy do Organizatora, który dokonuje przydziału uwzględniając: kolejność zgłoszeń, wielkość zamówionej powierzchni, przynależność do danego sektora branżowego, warunki lokalizacyjne Wydarzenia oraz w miarę możliwości szczególne życzenia Wystawcy. Organizator powiadomi Wystawcę o układzie powierzchni wystawienniczej (stoiska) i lokalizacji – najpóźniej do 5 czerwca 2018 roku.
9.3.5.  Wszelkie prace elektryczne i inne polegające na doprowadzeniu zasilania oraz wykonaniu instalacji elektrycznej na stoiskach wykonywane są wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora Mistrzostw.
9.3.6.  Wystawcy otrzymują do dyspozycji powierzchnię wystawienniczą, pod montaż i wyposażenie stoiska, od godziny 1200 dnia poprzedzającego Wydarzenie tj. dnia 7 czerwca 2018 roku. W przypadku konieczności wcześniejszego wejścia na teren Wydarzenia, Wystawca musi uzyskać zgodę Organizatora.
9.3.7.  Wystawcy stawiający bryły rusztowaniowe są zobowiązane do dostarczenia elementów rusztowania na 7 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia wraz z rysunkiem (siatką konstrukcyjną).
9.3.8.  Montaż stoiska, ekspozycji i wszelkich materiałów reklamowych, Wystawca zobowiązany jest zakończyć do godziny 700 w dniu Wydarzenia tj. 8 czerwca 2018 roku. Wszelkie opóźnienia mogą powodować ingerencję Organizatora, za którą finansowo odpowiedzialny jest Wystawca. Wszelkie koszty poniesione przez Organizatora wynikające z przyspieszenia montażu stoiska, ekspozycji i reklam ponosi w całości Wystawca.
9.3.9.  Wystawca zobowiązany jest zgłosić Organizatorowi w Punkcie Informacyjnym i uzyskać odbiór stoiska i całej powierzchni wystawienniczej od Organizatora w terminie do godziny 600 dnia 08.06.2018 r. włącznie. Organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia innego terminu odbioru stoiska, ekspozycji i reklam. Odbioru dokonuje upoważniony przedstawiciel Organizatora.
9.4.  OPŁATY OBOWIAZUJĄCE WYSTAWCÓW WYDARZENIA
9.4.1.  Udział Wystawcy w Mistrzostwach jest płatny.
9.4.2.  Kwoty zawarte w regulaminie są wartościami netto, należy do nich doliczyć należny podatek vat.
9.4.3.  Opłaty związane z uczestnictwem w Mistrzostwach:
9.4.3.1.  rezerwacja powierzchni wystawczej:
a) stoisko STANDARD 1000 zł netto, zawiera:
» Stoisko o powierzchni standardowej*.
» Identyfikatory Wystawcy uprawniające do wstępu na teren Mistrzostw.
» Przekazanie dwóch zaproszeń dla gości.
» Dostęp do energii elektrycznej (230 V), na czas trwania Mistrzostw oraz okresów montażu i demontażu stoiska.
» Ubezpieczenie OC i NNW Wystawcy.
» Wpis Wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy oraz oferta towarowa, max. 60 znaków) w alfabetycznym spisie Wystawców na stronie internetowej Mistrzostw.
» Wpis Wystawcy (nazwa firmy) do grup towarowych w spisie Wystawców wg zakresu tematycznego na stronie internetowej Mistrzostw i w katalogu papierowym.
b) stoisko PREMIUM 1500 zł netto, zawiera:
» Stoisko o powierzchni standardowej*.
» Identyfikatory Wystawcy uprawniające do wstępu na teren Mistrzostw.
» Przekazanie dwóch zaproszeń dla gości.
» Dostęp do energii elektrycznej (230 V), na czas trwania Mistrzostw oraz okresów montażu i demontażu stoiska.
» Ubezpieczenie OC i NNW Wystawcy.
» Wpis Wystawcy (nazwa i dane teleadresowe firmy oraz oferta towarowa, max 60 znaków) w alfabetycznym spisie Wystawców na stronie internetowej Mistrzostw.
» Wpis Wystawcy (nazwa firmy) do grup towarowych w spisie wystawców wg zakresu tematycznego na stronie internetowej Mistrzostw oraz katalogu papierowym.
» Bezpłatne zaproszenia do udziału dwóch przedstawicieli Wystawcy w bankiecie.
» Pięciominutową prezentację zakresu działalności Wystawcy, z możliwością poszerzenia o pięciominutowy pokaz na stoisku, komentowany przez prezentera podczas trwania Mistrzostw.
* standardowa powierzchnia stoiska to 16 lub 25 m2 (4mx4m lub 5mx5m), ilość miejsc o danej powierzchni jest ograniczona (Organizator zastrzega sobie zmianę wielkości powierzchni związane z lokalizacją grupy branżowej podczas Mistrzostw BMR 2018). Zamówienie innej powierzchni wystawienniczej związana jest z dodatkową opłatą w wysokości 200 zł netto/ 10 m2.
9.4.3.2.  Zawieszenie reklam w formie banerów na ogrodzeniu placu Mistrzostw BMR 2018 i/lub rozstawienie rolapów w pawilonie seminaryjnym – 50 zł netto/szt.
9.4.3.3.  Realizacja pokazu komentowanego przez mikrofon przez prezentera prowadzącego wydarzenie – 200 zł netto.
9.4.3.4.  Wypożyczenie namiotu – 500 zł netto.
9.4.3.5.  Udział dodatkowej osoby w wieczorze branżowym – 150 zł netto.
9.4.3.6.  Powierzchnia pod bryłę rusztowaniową jest bezpłatną.
9.4.3.7.  Organizator ma prawo Wystawcę zwolnić z opłaty lub ją podwyższyć, gdy występują odpowiednie ku temu uzasadnione warunki.
9.4.4.  Opłaty, o których mowa w pkt. 9.4.3. Wystawca winien dokonać przelewem na konto Organizatora, którym jest firma: Jurgo Sp. z o.o. ul. M. Zientary Malewskiej 65, 10-310 Olsztyn NIP 7393868873, nr konta bankowego 5114020170000430209163603 w terminie do 5 dni roboczych, od czasu otrzymanego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 9.2.2.
9.4.5.  Organizator ma prawo nie dopuścić Wystawcy do udziału w Wydarzeniu, gdy ten nie dokona w terminie obowiązkowej opłaty lub dopuści się naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
9.4.4.  Wystawca, który nie został zakwalifikowany do udziału w Wydarzeniu, a dokonał opłaty, otrzyma w ciągu 5 dni roboczych zwrot na konto, z którego wpłynęła opłata do Organizatora Wydarzenia.
9.4.5.  Za termin dokonania wpłaty, uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Organizatora.
9.4.6.  Faktura VAT zostanie wystawiona przez Organizatora na życzenie Wystawcy, w terminie 14 dni od daty wpływu opłaty (środków pieniężnych) i pozytywnym zakwalifikowaniu Wystawcy do udziału w Wydarzeniu.
9.5.  REZYGNACJA WYSTAWCY Z UDZIAŁU W WYDARZENIU
9.5.1.  Rezygnacja Wystawcy z udziału w Wydarzeniu lub zamówionych usług, obowiązkowo musi być dokonana w formie pisemnej drogą listową za potwierdzeniem, wysłanej na adres Organizatora.
9.5.2.  W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie do 10 maja 2018 r. włącznie, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 50% ogólnej kwoty opłaty, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem i zatrzymaniem placu wystawienniczego.
9.5.3.  W przypadku rezygnacji z udziału w Wydarzeniu w terminie po 11 maja 2018 r. włącznie, Wystawca zobowiązany jest zapłacić Organizatorowi kwotę w wysokości 100% ogólnej kwoty opłaty, jako opłaty manipulacyjnej w związku z poniesionymi przez Organizatora kosztami związanymi ze zgłoszeniem i zatrzymaniem placu wystawienniczego.
10.  PRZYPISY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE WYDARZENIA
10.1.  Uczestnicy, Wystawcy, Zawodnicy, osoby odwiedzające Wydarzenie zobowiązane są do przestrzegania ogólnie obowiązujących zasad, przepisów BHP oraz przeciw pożarowych. Wystawca na swoim stoisku i na całym terenie Wydarzenia, zobowiązany jest do przestrzegania przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych, BHP i administracyjnych oraz wewnętrznych zarządzeń obowiązujących na terenie Centrum Szkoleń Budowlanych W-M ZDZ w Olsztynie.
10.2.  Wystawca jest zobowiązany do bezwzględnego przebywania na stoisku, dbania o jego bezpieczeństwo oraz do zachowania pełnego wyposażenia stoiska w godzinach trwania Wydarzenia. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy na stoisku Wystawcy oraz wyrządzone szkody podczas ewentualnej nieobecności Wystawców na stoisku, przez osoby trzecie. Za ewentualne szkody Wystawca odpowiada materialnie i osobowo.
10.3.  Stoiska wystawiennicze łącznie z urządzeniami i eksponatami oraz nośnikami reklam należy montować w taki sposób, żeby nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz porządku publicznego, a w szczególności dla życia i zdrowia osób (uczestników, zwiedzających) przebywających na terenie Wydarzenia oraz mienia znajdującego się na terenie Mistrzostw.
10.4.  Wystawca musi otrzymać zgodę Organizatora na zamieszczenie na stoisku specyficznego sprzętu, np. samochód prezentacyjny, sprzęt nagłośnieniowy lub audiowizualny. Wyposażenie stoiska nie może utrudniać lub uniemożliwiać obsługi innych stoisk lub utrudniać komunikacji uczestnikom i zwiedzającym Mistrzostwa.
10.5.  Maszyny i urządzenia wolno podłączyć tylko wtedy, gdy wyposażono je we wszelkie przepisowe elementy ochronne, a w szczególności w osłony i barierki zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Uruchamianie maszyn i urządzeń nieodpowiadających wymogom bezpieczeństwa oraz obsługiwanie ich przez osoby nieuprawnione jest zabronione. Przy demonstrowaniu maszyn i urządzeń w ruchu należy wydzielić i odpowiednio zabezpieczyć teren przeznaczony na ten cel za zgodą Organizatora Wydarzenia.
10.6.  W uzasadnionych wypadkach Organizator Wydarzenia może ingerować w wystrój i wyposażenie powierzchni wystawienniczej (stoiska), w szczególności usuwać przedmioty niebezpieczne i wydzielające nieprzyjemne zapachy, demontować urządzenia zakłócające pracę innym Wystawcom, na koszt i ryzyko Wystawcy.
10.7.  W razie potrzeby zasięgnięcia informacji dotyczących Mistrzostw, do dyspozycji uczestników (Wystawców, Zawodników, Sponsorów, Patronatów) i zwiedzających pozostaje oznakowany Punkt Informacyjny, znajdujący się na terenie Mistrzostw, czynny od godziny 600 rano do czasu zakończenia Wydarzenia.
10.8.  W Punkcie Informacyjnym Wydarzenia do odebrania plakietki identyfikacyjnej zobowiązany jest Zawodnik, Wystawca, obsługa oraz goście.
10.9.  Wystawca ma prawo eksponować i reklamować swoje towary wyłącznie na wykupionym stoisku pod warunkiem zachowania powyższych zasad.
10.10.  Na terenie Wydarzenia obowiązuje bezwzględny zakaz:
10.10.1.  korzystania z uszkodzonej lub prowizorycznej instalacji elektrycznej, lub eksploatowania grzejnych urządzeń elektrycznych na zasadach sprzecznych z ich przeznaczeniem oraz przepisami przeciwpożarowymi, a także pozostawiania bez dozoru, włączonych do sieci elektrycznej urządzeń nieprzystosowanych do ciągłej eksploatacji,
10.10.2.  zastawiania dojść i dojazdów do urządzeń przeciwpożarowych oraz tarasowania przejść i wyjść ewakuacyjnych, korytarzy, holu, klatek schodowych jak również używania sprzętu pożarniczego niezgodnie z ich przeznaczeniem,
10.10.3.  umieszczania w stoisku eksponatów niebezpiecznych dla wszystkich uczestników Wydarzenia i zwiedzających,
10.10.4.  Organizator ma prawo usunięcia oraz odmowy wniesienia i wystawienia eksponatów, które uzna za niebezpieczne,
10.10.5.  palenia tytoniu w obiektach znajdujących się na terenie Wydarzenia i na całym terenie zewnętrznym chyba, że Organizator wyznaczy i oznakuje takie miejsca,
10.10.6.  parkowania samochodów dostawczych o nośności od i powyżej 3,5 tony oraz przyczep. W/w samochody mogą przebywać na terenie tylko w dniach i godzinach montażu i demontażu stoisk oraz poza godzinami trwania Wydarzenia lecz za wyłączną zgoda Organizatora.
11.  ZASADY OBOWIĄZUJACE W DNIU ORGANIZACJI MISTRZOSTW (08.06.2018 r.)
11.1.  Regulamin obowiązuje w trakcie trwania Wydarzenia, tj. w dniu 8 czerwca 2018 r. Regulamin obowiązuje wszystkich uczestników Wydarzenia tj. Wystawców, Zawodników, Sponsorów, Patronatów, Gości i wszystkie inne osoby przebywające na terenie Mistrzostw.
11.2.  Udział w Wydarzeniu BMR 2018 jest płatny wyłącznie dla Wystawców, Zawodników.
11.3.  Osoby niepełnoletnie, uczestniczą w Wydarzeniu, na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
11.4.  Na teren Wydarzenia obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających, opakowań szklanych i innych przedmiotów stwarzających ryzyko i zagrożenie dla bezpieczeństwa uczestników Wydarzenia. Ponadto Organizator ma prawo odmówić wstępu na teren Wydarzenia osobom będącym w stanie nietrzeźwym, wskazującym na spożycie alkoholu lub będących pod wpływem substancji psychoaktywnych.
11.5.  Zakazuje się wnoszenia na teren Wydarzenia materiałów pirotechnicznych, petard, fajerwerków, broni, ostrych narzędzi etc. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia każdego uczestnika imprezy, który narusza zasady kultury osobistej, stwarza zagrożenie dla zdrowia innych uczestników i przeszkadza innym osobom w odbiorze Wydarzenia.
11.6.  Podczas Mistrzostw każdy z uczestników Wydarzenia zobowiązany jest do przestrzegać zasad i przepisów BHP na terenie całego Wydarzenia oraz w odległości 200 metrów od Wydarzenia tj. na terenach sąsiadujących z Wydarzeniem.
11.7.  Zakazuje się wynoszenia z terenu Mistrzostw narzędzi oraz materiałów dostępnych i wykorzystywanych w Mistrzostwach niebędących własnością uczestników Wydarzenia.
11.8.  Zakazuje się używania narzędzi i materiałów dostępnych podczas rozgrywek Mistrzostw bez zgody Organizatora, w celach innych niż do zawodów.
11.9.  Każdy uczestnik Wydarzenia jest zobowiązany stosować się do zaleceń ochrony, Organizatora lub patrolu medycznego i do postanowień niniejszego Regulaminu.
11.10.  W przypadku zagrożenia każdy uczestnik Wydarzenia ma obowiązek stosować się do poleceń podawanych przez ochronę, Organizatora lub patrol medyczny.
11.11.  W przypadku zagrożenia zdrowia, każdy uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora w punkcie informacyjnym lub ochronę, patrol medyczny o zaistniałym zagrożeniu.
11.12.  Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Wydarzenia.
11.13.  Uczestnicy Wydarzenia korzystają z proponowanych atrakcji tylko w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
11.14.  Odpowiedzialność za właściwe korzystanie z atrakcji Wydarzenia ponosi każdy jej uczestnik (osoba pełnoletnia) lub opiekun (w przypadku osoby niepełnoletniej, niepełnosprawnej i innej wymagającej opiekuna).
11.15.  Na teren Wydarzenia obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt.
11.16.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania Wydarzenia w przypadku sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla Uczestników, Wystawców, Zawodników, Sponsorów, Patronatów i wszelkich innych osób znajdujących się w tym momencie, na terenie Wydarzenia.
11.17.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania zdjęć nagrań filmowych z ich udziałem uczestników i gości w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością BMR 2018 zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz.U. z 2002 r. NR 101 poz.926 ze zm.)
11.18.  Wejście na teren Wydarzenia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody o której mowa w pkt. 11.17.
12.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
12.1.  Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, przełożenia terminu lub częściowego zamknięcia Wydarzenia w przypadku zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w tym w skutek działania siły wyższej, złych warunków atmosferycznych jak np.: wichury, zalania, burze, uderzenia pioruna, opadów śniegu oraz eksplozji, strajku, manifestacji, ataku terrorystycznego i innych nie przewidzianych na etapie tworzenia niniejszego regulaminu.
12.2.  W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Organizator, Organizator niezwłocznie zwróci na swój koszt opłaty wpłacone przez Wystawców, Zawodników, Sponsorów, Patronatów na wskazane przez nich konta bankowe jedynie w wysokości wniesionych opłat na rachunek bankowy Organizatora, bez innych kosztów przygotowawczych.
12.3.  W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się lub gdy Organizator będzie zobowiązany je skrócić Wydarzenie, przełożyć termin z przyczyn, za które Organizator odpowiedzialności nie ponosi, zgodnie z pkt. 12.1, opłaty finansowe i rzeczowe wpłacone przez Wystawców, Zawodników, Sponsorów, Patronatów nie zostają przez Organizatora zwracane. Wystawcy, Zawodnicy, Sponsorzy, Patroni ponoszą współodpowiedzialnośćz Organizatorem za niewykonanie Wydarzenia z przyczyn od nich nie zależnych.
12.4.  Organizator Mistrzostw zobowiązuje się do pokrycia kosztów podatku wynikających z przekazanych nagród dla zwycięzców Mistrzostw.
12.5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Regulaminu Obiektu, Instrukcji Użytkowania Obiektu, przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
12.6.  Do rozstrzygnięcia ewentualnych sporów przyjmuje się, jako obowiązujący tekst niniejszego Regulaminu w języku polskim. Prawem obowiązującym przy interpretacji Regulaminu jest prawo polskie.
12.7.  Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Organizatorem a Wystawcą, Zawodnikiem, Sponsorem, Patronatem, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

Organizatorzy,

Robert Jurkiewicz                     Bogusław Tański
tel. 501 288 265                        tel. 605 044 217

 

 

Regulamin w formacie PDF: BMR 2018 Regulamin